08 03 2005 wykŁad 2 Temat Nazwy Nazwa-wyraz lub wyrażenie Podział nazw i Ze względu na ilość wyrazów. Stosunki między zakresami nazw. Zagadnienie dotyczące stosunków zakresowych nazw wymaga przypomnienia, Ŝ e zakres nazwy jest zbiorem jej desygnatów, czyli
. Między zakresami nazw mogą zachodzić rozmaite stosunki (nie uwzględniamy tu nazw pustych, tzn. Nazw, których zakresy są zbiorami pustymi.

Między zakresami nazw (pojęć) zachodzić mogą rozmaite stosunki. w paragrafie mniejszym zaznajomimy się z tymi stosunkami zakresów, z którymi się najczęściej. Stosunki między zakresami nazw: Pierwszy krok: wyróżniamy klasę uniwersalną. Rodzaje stosunków między zakresami nazw. Niech s i p będą nazwami. Sprawdź i nazwij stosunek pomiędzy zakresami nazw: las, lasy; Europa, Polska; student, kujon; stomatolog, nie-sadysta; kraj leżący w Azji, nie-Chiny.

Bada stosunki między wyrażeniami językowymi, a określonym podmiotem. relacje miĘdzy zakresami nazw Jeśli weźmiemy jakiekolwiek dwie nazwy [ograniczamy. Określ i zilustruj na diagramie stosunki między zakresami nazw: a) poeta– policjant– romantyk, b) Wspólnota Europejska– Polska– Grupa Schengen.

Między zakresami nazw zachodzą określone stosunki zakresowe: Zamienności-jest tak wtedy, gdy zakres jednej nazwy s pokrywa się z zakresem drugiej nazwy p.
Określanie stosunków między zakresami nazw– diagramy Venna. Ustal, jakie stosunki zachodzą między zakresami następujących nazw: a) Polska– Europa. Ze względu na stosunek do siebie w tzw. Kwadracie logicznym: przeciwne. 3) relacje między zakresami nazw tożsamości (identyczności, zamienności). Rodzaje stosunków między zakresami nazw (s, p). a. Zamienności– istnieją przedmioty które sa jednocześnie desygnatami nazy s oraz p lecz nie ma takich.
Re nie są desygnatami nazwy s stosunki między zakresami nazw. Jeśli interesują nas stosunki między zakresami trzech nazw, ob- 2. Rodzaje stosunków miedzy zakresami nazw. Relacje pomiędzy dwoma nazwami, które mają co najmniej jeden desygnat; 1/stosunek zmienności zakresów s i p;

Ostrość zakresu nazwy. Zadania. iii. Stosunki między zakresami nazw 38. Wyjaśnienia wstępne. Rodzaje stosunków między zakresami nazw. Zadania. Stosunki między zakresami nazw. Nazwy i klasy negatywne. n-nazwa. n-zakres nazwy n. u-klasa (zbiór w sensie dystrybutywnym) uniwersalna. Określ jaki stosunek zachodzi między zakresami nazw: „ nie-profesor Uniwersytetu. Które z poznanych stosunków między zakresami nazw mają tą właściwość. Rodzaje stosunków miedzy zakresami nazwy: Wyjaśnienia wstępne: Klasa uniwersalna (przedmiotów)-to klasa obejmująca wszelkie przedmioty w świecie. Sposób rozwiązywania zadań ze stosunków między zakresami nazw. 1. Czy istnieje desygnat nazwy s. Nazwij w 3 zdaniach stosunki między zakresami tych nazw.
W supozycji materialnej: rozłożyć na części pierwsze (student– jest wyrazem 7 literowym. stosunki miĘdzy zakresami nazw 1. rÓwnowaŻnoŚĆ s= p, p= s. Między zakresami dwóch nazw zachodzi zawsze tylko jeden stosunek. Zakres nazwy s jest zamienny z zakresem nazwy p wtedy i tylko wtedy, gdy każdy desygnat.

-Słowne formułowanie my? i (zdania i sądy, nazwy i pojęcia, desygnaty i zakresy nazw, stosunki między zakresami nazw, tre? i, definicje, podział logiczny.
Stosunki miedzy podmiotem i orzecznikiem wyrazen zdaniowych czesto oddaje sie przy pomocy semantycznych diagramów obrazujacych zakresy rozpatrywanych nazw.

Z. Ziembiński, Nazwy oraz Rodzaje stosunków między zakresami nazw [w: Logika praktyczna, wyd. Dowolne. iii. Przyczyny nieporozumień (wadliwości mowy; . Stosunki miedzy zakresami nazw 1. Stosunek równoważności: gdy zakres nazwy s jest równy zakresowi nazwy p 2. Nadrzędności: gdy zakres nazwy s. Stosunki między zakresami nazw: 1) zamienność zakresów (równoważność) – zakresy nazw a i b są sobie równe; a: Warszawa– b: obecna stolica Polski.

Nazwy i stosunki pomiędzy zakresami nazw; nazwy proste a złożone. Przedstaw i nazwij stosunek pomiędzy zakresami nazw: " wydarzenie" " ciąg wydarzeń" Rodzaje stosunków między zakresami nazw. 1) Stosunek zamienności– istnieją przedmioty, które są jednocześnie desygnatami nazwy s i nazwy p. Treść nazwy. Zakres nazwy. Nazwy zbiorowe. Nazwy a funktory nazwotwórcze. Ostrość zakresu nazwy. Zadania iii. Stosunki między zakresami nazw. -nazwy i funkcje-stosunki między zakresami nazw-podział logiczny nazwy-definicje. Nazwy i funkcje-stosunki między zakresami nazw.

2. 1. 7. 3 Stosunki pomiędzy zakresami nazw, 54. 2. 1. 7. 4 Graficzne przedstawienie stosunków zakresów nazw, 55. 2. 1. 8 Podział logiczny, 57. 2. 1. 9 Nazwa i zdanie. 8. Nazwy ostre a nazwy wyraźne. 62. 9. Stosunki między zakresami nazw. Stosunki między zakresami nazw. Stosunek równozakresowości, czyli pokrywania się zakresów. Stosunki zakresowe między więcej niż dwiema nazwami. Nazwę dla każdego aktora/roli, zakresy znaczeniowe dla poszczególnych nazw aktorów oraz relacje pomiędzy zakresami (np. Sekretarka pracownik . Podział nazw 3. 3. Stosunki między zakresami (15, 5) i treściami nazw. Stosunki między zakresami nazw 3. 3. 2. Stosunki między treściami. Nazwy ostre a nazwy wyraźne; 9. Stosunki między zakresami nazw; 10. Klasyfikowanie nazw i określanie stosunków między ich zakresami; Pytania i zadania.
Iii); Ziembiński 1999. Rzdz iii: Stosunki między zakresami nazw (zao: 21. iii); Wieczorek 2002, 4. 2: Stosunki między nazwami, s. 160-169. Zao: 21. Klasyfikacja nazw. Zbiory. Zbiór w sensie dystrybutywnym. Elementy zbioru. Stosunki między zbiorami. Działania na zbiorach. Stosunki między zakresami nazw.

Te przedmioty będą stanowiły zakres przedmiotowy nazwy, denotacja)-są jednak. 3. 2. Stosunek pomiędzy zakresami nazw: 3. 2. 1. Równoważność (nagroda). -Słowne formułowanie myśli (zdania i sądy, nazwy i pojęcia, desygnaty i zakresy nazw, stosunki między zakresami nazw, treści, definicje, podział logiczny.
Treść językowa (konotacja nazwy) – treść wynikająca ze znajomości języka. Stosunek między zakresami nazw: notariusz rejent samochód auto bat bicz kaloryfer. 8. Nazwy ostre a nazwy wyraźne str. 62 9. Stosunki między zakresami nazw str. 66 10. Klasyfikowanie nazw i określanie stosunków między ich zakresami. Zakres nazwy. Zakresy nazw i stosunki pomiędzy nimi. Iloczyn i suma zakresów nazw. Klasa uniwersalna. Stosunki pomiędzy zakresami nazw.

Stosunki między zakresami nazw w zdaniach kategorycznych 216. Zdanie ogólnotwierdzące (SaP).. 216.

Konotacja-inaczej treść językowa, jest znana użytkownikom języka i używana jest do objaśnienia nazwy. stosunki zakresowe miĘdzy nazwami:
Stosunki między zakresami nazw: zamiennoŚĆ zakresów np. Wszystko co możemy nazwać ziemniakiem możemy również nazwać kartoflem; nadrzĘdnoŚĆ.

Nazwa przedmiotu, Podstawy logiki. 2. Imię i nazwisko wykładowcy, dr Rafał Palczewski. a zakresem nazwy; podział nazw), stosunki między zakresami nazw. Stosunki między zakresami nazw (także definicji, relacji, nazw, podziałów oraz trzech nazw). Relacje, stosunki zakresowe jako relacje. Realizacja zadań z zakresu stosunków między Państwem a Kościołem. Organy osób prawnych zakonnych mogą używać innych nazw, stosownie do tradycji danej.
Jest zbiorem nazw o określonych stosunkach między ich zakresami oraz o określonych. Stosunek między zakresami nazw klasyfikacyjnych określa zasada. 3. 4 Nazwy puste, jednostkowe i ogólne-problem denotacji nazwy. 3. 5 Nazwy ostre i nieostre. 3. 6 Nazwy wieloznaczne. 4. Stosunki pomiędzy zakresami nazw. Nazwy. Podział nazw. Nazwy ostre i nieostre. Stosunki między zakresami nazw niepustych. Podział logiczny i klasyfikacje. Definicje Błędy w definiowaniu. Zakres 2: identyfikator towaru, nazwa towaru, nazwa producenta, data produkcji]. że istniejące w strukturze zbioru danych relacje pomiędzy opisami.
Jaki może zachodzić stosunek między zakresami nazw jednostkowej i ogólnej? Kierując się stosunkiem między zakresami nazw s= wojewoda p= urzędnik zbuduj. Oto zakres materiału na zaliczenie: 1. Nazwy: klasyfikacja nazw; stosunki miedzy zakresami nazw; klasyfikacja i typologia; definicja.
Stosunki między zakresami nazw. Stosunek równozakresowości. Czyli pokrywania się zakresów. Stosunki zakresowe między więcej niż dwiema nazwami.

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Rozdziały: Nazwy, Stosunki między zakresami nazw, Definicje, Podział logiczny a organizacja pracy, pwn, Warszawa 1984 i. Między przypadkami użycia, tzn. Nie interesuje nas wzajemna kolejność przypadków. Dla poszczególnych nazw aktorów oraz relacje pomiędzy zakresami.

Nazwy ostre a nazwy wyraźne 9. Stosunki między zakresami nazw 10. Klasyfikowanie nazw i określanie stosunków między ich zakresami. File Format: pdf/Adobe Acrobatzakresami nazw od stosunku między całością i częścią jakiegoś złożonego przedmiotu. Stosunek między zakresami nazw: „ zamek” i„ przedmiot. 8 Paź 2007. Ogólne wiadomości o języku jako systemie znaków, nazwy, stosunki między zakresami nazw, definicje, podział logiczny, funktory.
Relacja treść-zakres nazwy 3. 2. Podział nazw 3. 3. Stosunki między zakresami (15, 5) i treściami nazw (5) 3. 3. 1. Stosunki między zakresami nazw. Nazwy i kryteria ich podziału. Stosunki między zakresami nazw. Wnioskowanie dedukcyjne i dedukcyjne. Tezy sylogistyki Arystotelesa: prawa kwadratu.
Treść nazwy. Równoważność i równoznaczność nazw. 3. Podziały nazw. 4. Stosunki pomiędzy zakresami nazw. iv. Definicje. 1. Cel definiowania. Relacje między zakresami nazw (równozakresowość, podrzędność i nadrzędność. Nazwy, ich rodzaje i cechy, zasady używania, stosunki między zakresami nazw. Niniejsze przepisy regulują stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem. Szczegółowe zasady w zakresie odszkodowania, o którym mowa w ust. Nazwa klubu). Oświadczenie. Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej.
Stosunek najlepszej wydajności do najgorszej od 1990 r. Rozszerzył się. Znaczeniowe dla poszczególnych nazw aktorów oraz relacje pomiędzy zakresami.
2. Rodzaje stosunków miedzy zakresami nazw. Relacje pomiędzy dwoma nazwami, które mają co najmniej jeden de-sygnat; 1/stosunek zmienności zakresów s i p; Stosunki pomiędzy integrującą się Europą a Moskwą w zakresie polityki. Przeczuwały narastającą potrzebę stworzenia polityki wschodniej godnej tej nazwy. Nazwa-wyra enie, które słu y w języku do wskazywania na obiekty. stosunki miĘdzy zakresami pojĘĆ. zawieranie siĘ. identycznoŚĆ. podrzĘdnoŚĆ. Jeżeli mieści się w podanym zakresie-poruszamy się jednocześnie w obu kierunkach. w ten sposób utworzyliśmy relację pomiędzy książkami a kategoriami. w klauzuli from wymieniamy aż dwie tabele-w takim wypadku nazwa każdego.
Nazwa: pojęcie nazwy, korelaty semantyczne, stosunki między zakresami nazw. Logika nazw (1): zdania kategoryczne, ich wzajemne związki, kwadrat logiczny. Zakresy znaczeniowe dla poszczególnych nazw aktorów oraz relacje pomiędzy zakresami. Np. Sekretarka pracownik administracji  pracownik  dowolna.
Stosunki między zakresami nazw (pojęcie klasy uniwersalnej; rodzaje stosunków między zakresami nazw; techniki określania tych relacji). 27 Mar 2010. Między kategoriami występują określone relacje-jedna kategoria może. w których obiektom kategorii określanej nazwą wilk przypisuje się. Zakres kategorii semantycznych w kulturze można rekonstruować poprzez.


> funktory, podział nazw, stosunki między zakresami nazw, > definicja jak się buduje, struktury zdań. Juz mi się nie podoba: d. Ola*. 08/06/2008 19: 52.
W charakterze wyraża się również stosunek człowieka do samego siebie i do innych. Lub przynamniej różne są stosunki między zakresami tych nazw [20].

Nazwy i rodzaje nazw. Stosunki między zakresami nazw. Kategorie funktorowe; funktory zdaniotwórcze, nazwotwórcze i funktorotwórcze. Definiowanie pojęć. . Analiza znaczeniowa prowadzi miedzy innymi do ustalania stosunków miedzy zakresami nazw użytych w ustawie, a to jest istotnym czynnikiem w.
Nazwy domen internetowych– wprowadzenie i podstawowe zagadnienia prawne. Nazwa domeny może być domeną wyższego poziomu w stosunku do nazwy domeny pod nią. Relacje między umową z rejestrem a naruszeniem, zakres czynności rejestru.

Stosunki między zakresami nazw; iv. Definicje; v. Podział logiczny; vi. Zdanie; vii. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej. Nazwy. Stosunki między zakresami nazw. Definicje. Zdanie. Funktory prawdziwościowe a spójniki międzyzdaniowe mowy potocznej.


Jest to łacińska nazwa Europy, która dziś funkcjonuje również jako nazwa oficjalnej. Nie mogą dojść do porozumienia w zakresie pewnego zagadnienia. Mówi się na przykład o stosunkach pomiędzy dwoma państwami członkowskimi ue a.